Gallbildning


En gall som orsakas av Ekdruva (Neuroterus quercusbaccarum)

I de fall som insekten förändrar växtens vanliga form talar vi om en gall. Gallbildning på ek kan orsakas av ett flertal olika insektsgrupper, och gallen kan uppträda i alla möjliga former och storlekar. Alla insektsarter ger upphov till en artspecifik gallform, och kan ibland till och med förändra växtvävandernas färg. På ek i Sverige varierar gallen i diameter mellan 0,1 och 4 cm beroende på art. En gallbildnining är oftast ettårig, men kan hos vissa arter bli flerårigt. Gallens tillväxt kan liknas vid en tumör, men skillnaden är att gallbildnadens tillväxt upphör vid en bestämd storlek.

Gallsteklar


Gallsteklar är små insekter, ofta mindre än 1 mm. Många arter liknar varandra väldigt mycket. Honorna har ett långt äggläggningsrör som de sticker in i växten. Trots denna “gadd” är gallsteklarna helt ofarliga för oss människor.

När en gallstekelhona lägger ett ägg bildar värdväxten en gall runt ägget. I skydd av gallen kläcks sedan en stekellarv som får sin näring av växten. Exakt hur de små gallsteklarna omprogrammerar sin värdväxt för egna behov vet man ännu inte. Gallsteklarna har emellertid ett nära förhållande till sin värdväxt; de flesta arter kan bara utnyttja en eller några få växtarter. Av alla svenska växter har eken flest gallsteklar. Andra arter uppträder också till exempel på rosor. På ekar gör gallsteklarna ingen egentlig skada om inte trädet av andra orsaker är kraftigt försvagat.

De flesta gallsteklar har två generationer per år: en agam (♀♀) generation som består uteslutande av honor, och en könlig (sexuell ♀♂) generation. Ur de galler som man hittar på våren kläcks både hanar och honor som sedan parar sig sinsemellan. Honorna av olika arter lägger därefter sina ägg på olika delar av eken. Kring dessa ägg bildas de galler som man ser på hösten. I dem utvecklas bara honor som övervintrar i gallen och kläcks kommande vår. Honorna förökar sig partenogenetiskt och lägger ägg utan att para sig. Ur dessa obefruktade ägg utvecklas sedan vårgallena, och cirkeln sluter sig.

Den könliga och den agama generationen avviker kraftigt från varandra till både utseende och antal.

Se här för att se ett videoklipp om gallsteklarnas liv. På slutet av filmklippet infekteras gallen av dess största fiende – parasitoiden:

 

Arterna